ประกาศประกวดราคา ซื้อยา Enoxaparin sodium 60 mg in 0.6 ml Injection จำนวน 31,200 หลอด หรือ 15,600 กล่อง กล่องละ 2 หลอด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/07/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/07/2022
ไฟล์เอกสาร