ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบตาข่าย จำนวน 120 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  27 กันยายน – 4 ตุลาคม  2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 27/09/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/10/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/10/2021
ไฟล์เอกสาร