ประกาศประกวดราคา ซื้อวัสดุห้ามเลือดชนิดละลายได้แบบเส้นใยผลิตจาก อ๊อกซิไดซ์ รีเจนเนอเรเตท เซลลูโลส จำนวน 140 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  21–28 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 21/11/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/11/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/11/2022
ไฟล์เอกสาร