ประกาศประกวดราคา ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ จำนวน 720,000 แผง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 กันยายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 13/09/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/09/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/09/2021
ไฟล์เอกสาร