ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูน (0.017 นิ้ว) จำนวน 300 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  22 – 30 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/12/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 04/01/2022
ไฟล์เอกสาร