ประกาศประกวดราคา ซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจหรือหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อน (INTRAVASCULAR ULTRASOUND CATHETER) จำนวน 150 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  7 – 14 มกราคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 07/01/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/01/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 17/01/2022
ไฟล์เอกสาร