ประกาศประกวดราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมปิดหลอดเลือด (Vascular Closure Device) จำนวน 100 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  14 – 21 มกราคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 14/01/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 21/01/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 24/01/2022
ไฟล์เอกสาร