ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจห้องเดียวต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวน 40 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  15 – 22 ธันวาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 15/12/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/12/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/12/2021
ไฟล์เอกสาร