ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพของกระจกตา (Endothelial cell count) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  5 – 12 มกราคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 05/01/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 12/01/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 13/01/2022
ไฟล์เอกสาร