ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  4 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 04/02/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/02/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/02/2022
ไฟล์เอกสาร