ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องมือเจาะ ตัด กระดูก ขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 25/08/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/09/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/09/2021
ไฟล์เอกสาร