ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตัดกระดูกแบบใช้แบตเตอรี่ (Oscillator Saw) จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  30 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/03/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/04/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/04/2022
ไฟล์เอกสาร