ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความเข้มข้นออกซิเจนชนิดอัตโนมัติ BP Monitor จำนวน 20 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 – 19 เมษายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 05/04/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/04/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/04/2022
ไฟล์เอกสาร