ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจฯ จำนวน 3 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  11 – 28 เมษายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 11/04/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 28/04/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/04/2022
ไฟล์เอกสาร