ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจหนึ่งนาทีด้วยระบบ Continuous Wave Doppler จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  23 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 23/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/07/2022
ไฟล์เอกสาร