ประกาศประกวดราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวสแตนเลส พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 20 เตียง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/09/2022
ไฟล์เอกสาร