ประกาศประกวดราคา ซื้อเครื่องตรวจเสียงสะท้อนหัวใจโดยคลื่นความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 28/09/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/10/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/10/2022
ไฟล์เอกสาร