ประกาศประกวดราคา ซื้อเนื้อสัตว์แปรรูป อาหารทะเลและปลาน้ำจืด จำนวน 22 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  14–21 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 14/11/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 21/11/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 22/11/2022
ไฟล์เอกสาร