ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นฟิล์มพลาสติกใช้ติดผิวหนังบริเวณผ่าตัด จำนวน 180 กล่อง (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  27 ตุลาคม  2564 – 3 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 27/10/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 04/11/2021
ไฟล์เอกสาร