ประกาศประกวดราคา ซื้อแผ่นโลหะดามกระดูกแบบ Variable Angle Distal Radius and Ulna Locking Plate จำนวน 9 รายการ (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม  2564 – 5 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 29/10/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/11/2021
ไฟล์เอกสาร