ประกาศประกวดราคา ซื้อใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2564 – 22 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 15/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/11/2021
ไฟล์เอกสาร