ประกาศประกวดราคา ซื้อใบบันทึกคำสั่งแพทย์ (Form 8) จำนวน 1,200 กล่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  24 – 31 สิงหาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 24/08/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 31/08/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 01/09/2022
ไฟล์เอกสาร