ประกาศประกวดราคา ซื้อไข่ไก่ จำนวน 179,700 ฟอง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 กรกฎาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 19/07/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 29/07/2021
ไฟล์เอกสาร