ประกาศประกวดราคา ซื้อข้อสะโพกเทียมชนิดไม่มีเบ้าแบบไบโพล่าร์ชนิดไม่ใช้สารยึดกระดูก จำนวน 50 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  30 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/08/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 06/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/09/2022
ไฟล์เอกสาร