ประกาศประกวดราคา ซื้อ ยา Carvedilol 6.25 mg tablet จำนวน 800,000 เม็ด หรือ 8,000 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  1 – 9 มิถุนายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 01/06/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/06/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 10/06/2022
ไฟล์เอกสาร