ประกาศประกวดราคา ซื้อ EKG Electrode, Adult จำนวน 120,000 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  27 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 27/07/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/08/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/08/2022
ไฟล์เอกสาร