ประกาศประกวดราคา ซื้อElastic Bandage จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  22 พฤศจิกายน 2564 – 29 พฤศจิกายน 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 22/11/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 29/11/2021
ราคาซอง(บาท) 200
ไฟล์เอกสาร