ประกาศประกวดราคา ตลับทดนำ้เข้า-ออก ใช้กับเครื่องผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1,250 pack

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  21 – 30  ธันวาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 21/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 30/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 04/01/2021
ไฟล์เอกสาร