ประกาศประกวดราคา ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  7 – 17 กุมภาพันธ์ 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 07/02/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/02/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 18/02/2020
ไฟล์เอกสาร