ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์กันเข็มทิ่มตำ ฯ จำนวน 6,000 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่ 1-8 พฤศจิกายน 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 01/11/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/11/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/11/2019
ไฟล์เอกสาร