ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างเลือดและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Triple Blood bag 350 ml.CPD A1 with samplle pouch and meedle guard จำนวน 6,000 ถุง)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  3-14 ธันวาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 03/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 14/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 15/12/2020
ไฟล์เอกสาร