ประกาศประกวดราคา ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร มีถุงพ่วงสำหรับเก็บตัวอย่างและอุปกรณ์ป้องกันเข็มทิ่มตำ (Triple Blood BAG 450 ml.CPD-A๑ with sanple pouch and needle guard) จำนวน 6,000 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  16 – 24  ธันวาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 16/12/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 24/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 25/12/2020
ไฟล์เอกสาร