ประกาศประกวดราคา ท่อถ่างขยายทางเดินน้ำดีชนิดโลหะ จำนวน 40 ชิ้น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  2 – 11  ธันวาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 02/12/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 12/12/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 13/12/2019
ไฟล์เอกสาร