ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจวิเคราะห์ ความเป็นกรด – ด่าง – ก๊าซ สารอิเลคโตรไลท์ และปริมาณสารเมตาโบไลท์ในเลือด สำหรับ Point of Care Testing จำนวน 10, 000 test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  30 กันยายน  – 7 ตุลาคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 30/09/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/10/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/10/2020
ไฟล์เอกสาร