ประกาศประกวดราคา น้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV, HBVและ HCV โดยวิธี REAL TIME PCR จำนวน 3 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  6-21 ตุลาคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/10/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 21/10/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 22/10/2020
ไฟล์เอกสาร