ประกาศประกวดราคา ผ้าซับช่องท้อง (Sterile – Prewash Abdominal Swab) จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  18  พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/11/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/12/2020
ไฟล์เอกสาร