ประกาศประกวดราคา รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)จำนวน 2 คัน

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน  2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 27/05/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 04/06/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/06/2019
ไฟล์เอกสาร