ประกาศประกวดราคา รายการจ้างก่อสร้างรคั้วและกำแพงกันดินศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  12-19  มีนาคม  2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 12/03/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/03/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/03/2019
ไฟล์เอกสาร