ประกาศประกวดราคา รายการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 48 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 – 3 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 24/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 07/03/2023
ไฟล์เอกสาร