ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Human Albumin 5% in 250 ml for infusion จำนวน 7,000 Vials

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 – 17 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 28/02/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 17/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/03/2023
ไฟล์เอกสาร