ประกาศประกวดราคา รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วนอก และ เอว แบบเส้นผ่าศูนย์กลางของแกนสกรูมีความกว้างเท่ากันตลอดแกนชนิดหัวเล็ก จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 03/03/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/03/2023
ไฟล์เอกสาร