ประกาศประกวดราคา รายการ ยา Amino acids 46g+dextrose 103g+lipids 41 g emulsion for infusion, 1000 Kcal (1448 ml) จำนวน 3,500 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 08/03/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 15/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 16/03/2023
ไฟล์เอกสาร