ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับตัดและเชื่อมสายถุงเลือดแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 12,000 ครั้ง

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 09/12/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/12/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/12/2022
ไฟล์เอกสาร