ประกาศประกวดราคา รายการ น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง ก๊าซ และปริมาณอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 18,750 test

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 13 – 20 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 13/03/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 20/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 21/03/2023
ไฟล์เอกสาร