ประกาศประกวดราคา รายการ อุปกรณ์สำหรับพองบอลลูนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 350 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 มีนาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 15/03/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 22/03/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 23/03/2023
ไฟล์เอกสาร