ประกาศประกวดราคา รายการ ชุดทดสอบความไวยาต้านจุลชีพ จำนวน 2 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 5 – 25 เมษายน 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 05/04/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/04/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/04/2023
ไฟล์เอกสาร