ประกาศประกวดราคา รายการ สายดูดเสมหะระบบปิด (Closed Suction, Adult) จำนวน 2 รายการ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 19  เมษายน – 3 พฤษภาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 19/04/2023
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/05/2023
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 08/05/2023
ไฟล์เอกสาร