ประกาศประกวดราคา รายการ แถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้วฯ จำนวน 375,000 test

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 24 พฤษภาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 24/05/2023
ไฟล์เอกสาร