ประกาศประกวดราคา รายการ ถุงบรรจุเลือดชนิด 3 ถุง ขนาด 350 มิลลิลิตรฯ จำนวน 6,500 ถุง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 พฤษภาคม 2566

วันที่ยื่นซอง 25/05/2023
ไฟล์เอกสาร