ประกาศประกวดราคา รายการ เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน จำนวน 3 เครื่อง

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่   1 – 19 มิถุนายน 2566

วันที่ยื่นซอง 19/06/2023
ไฟล์เอกสาร